Svěřenské fondy

Založení a správa svěřenských fondů

Co je to svěřenský fond?

Svěřenský fond představuje soubor majetku vyčleněný zakladatelem ke konkrétnímu účelu. Majetek zůstává plně anonymní a bez formální právní subjektivity. Pečuje o něj pověřený správce. Hlídá naplňování účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. Nárok na prospěch má výhradně beneficient určený zakladatelem.

Svěřenský fond může založit fyzická i právnická osoba, k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Do majetku lze vložit libovolnou movitou nebo nemovitou věc. Na rozdíl od právně podobné nadace nabízí větší variabilitu a absenci dohledu ze strany státu. Jedná se o celosvětově rozšířenou a oblíbenou formu správy a ochrany majetku. 

security-7

Jak funguje svěřenský fond?

Využití svěřenských fondů

Představují výhodnou formu správy a ochrany majetku pro soukromé osoby, majitele obchodních společností i charitativní účely.

Fyzickým osobám slouží k finančnímu zajištění jednotlivců i celých rodin, nejen na stáří. Chrání majetek před lehkovážným nakládáním i případnou exekucí. Pokud zřizujete fond pro někoho, tzv. beneficienta, chrání i jeho zájmy včetně případných výnosů.

Právnické osoby svěřenské fondy využívají k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby, jako formu zaměstnaneckých benefitů nebo ochranu před insolvenčním řízením. Velkou výhodou je zachování anonymity vlastnických struktur.

U veřejně prospěšných fondů je hlavním cílem veřejné blaho. Zisky nacházejí obecně prospěšné využití, ať už v kulturní, vzdělávací nebo jiné oblasti. Hlavním účelem nesmí být finanční obohacení nebo provozování závodu.

ZABEZPEČENÍ RODINY
Hmotné zabezpečení rodiny, přechod a uchování majetku v rodině. Hmotné zabezpečení v důchodovém věku.
UDRŽENÍ ANONYMITY
Udržení anonymity vlastnictví obchodních společností.
OCHRANA MAJETKU
Ochrana majetku před exekucemi a insolvenčními návrhy věřitelů společnosti.
PŘEVOD MAJETKU
Transfer majetku společnosti mezi společníky jedné osoby.
SKRYTÍ VLASTNICTVÍ A PŮVODU
Skrytí vlastnictví a původu vyčleněného majetku.
CTA

E-BOOK: SVĚŘENSKÉ FONDY

Zjistěte, jak můžete chránit svůj majetek i soukromí pomocí svěřenského fondu

Jak funguje svěřenský fond?

 1. Vyberete část majetku, kterou chcete do fondu vložit. Mohou to být obchodní podíly, nemovitosti, kapitál na bankovním účtu…skoro cokoli.
 2. Zvolíte způsob nakládání s majetkem a správce, který realizuje plnění vámi svěřených úkolů.
 3. Určíte beneficienta, který bude z majetku profitovat.

Založení svěřenského fondu funguje na velmi jednoduchém principu, který zahrnuje výše zmíněné tři kroky. Okamžikem založení fondu ztrácíte formální vlastnická práva. Jejich plnění nyní zajišťuje správce podle pravidel, která určíte ve statutu svěřenského fondu.

 

Subjekty svěřenského fondu

Založení a správy fondu se účastní celkem 3 subjekty.

 • ZAKLADATEL

  Fond smí založit jakákoli fyzická osoba, právnická osoba či více osob dohromady. Zakladatel může jmenovat jako beneficienty konkrétní osoby, nebo jen určit okruh obmyšlených osob (z rodiny, zaměstnanců, apod.)

 • SPRÁVCE

  Pečuje o majetek fondu. Správcem může být svéprávná fyzická nebo právnická osoba, a to i zahraniční. Správcem může být i zakladatel nebo beneficient svěřenského fondu. V tom případě musí mít fond minimálně ještě jednoho správce. Správci mohou jednat pouze společně.

 • BENEFICIENT

  Získává z fondu profit. Může jím být fyzická osoba, právnická osoba či více osob. Zakladatel může jmenovat jako beneficienty jednotlivé osoby, nebo jen určit okruh obmyšlených osob. Konkrétní osoby pak určí svěřenský správce v rámci své činnosti podle podmínek stanovených zakladatelem.

Výhody svěřenských fondů

Nabízejí zajímavé výhody, které většina ostatních substancí nemá.

OCHRANA MAJETKU
Do svěřenského fondu vyčleníte akcie, obchodní podíly, nemovitosti nebo jiný majetek z osobního jmění nebo majetku firmy. Ochráníte ho tak před třetími stranami a podnikatelskými riziky.
DISKRÉTNOST VLASTNICTVÍ
Veřejně vystupuje pouze svěřenský správce, nikoliv zakladatel a obmyšlený. Zákonná anonymita blokuje snahy o neoprávněné převzetí majetku nebo ovládnutí společnosti.
UCHOVÁNÍ MAJETKU PRO DALŠÍ GENERACE
Nejčastější důvod založení svěřenského fondu. Vhodným nastavením povinností správce a podmínek výplaty zisků nebo majetku zabráníte nepovolaným osobám nakládat s vašimi aktivy.
NEVEŘEJNÝ RESJTŘÍK
Veřejně lze dohledat pouze název (označení), účel, den vzniku a zániku a jméno svěřenského správce. Jména zakladatelů, beneficientů a osob vykonávajících nad správou dohled zůstávají anonymní.

Čtyři jednoduché kroky k založení svěřenského fondu

 • Nezávazná konzultace

  PORADÍME VÁM JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT SVĚŘENSKÝ FOND, ABY ODPOVÍDAL VAŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACI A PLNIL SVOJE CÍLE.

 • Smlouva o správě majetku

  PŘIPRAVÍME SMLOUVU MEZI ZAKLADATELEM A SVĚŘENSKÝM SPRÁVCEM O SPRÁVĚ MAJETKU.

 • Statut

  POMŮŽEME SE SEPSÁNÍM STATUTU, JEDNOSTRANNÉHO PROJEVU VŮLE ZAKLADATELE K ZALOŽENÍ FONDU.

 • Zapsání fondu

  ZAJISTÍME FORMÁLNÍ VZNIK SVĚŘENSKÉHO FONDU A JEHO ÚSPĚŠNÉ ZAPSÁNÍ DO REJSTŘÍKU.

Modelové případy

Chci ochránit rodinu od rizik svého podnikání.
Zatím se mé firmě daří, ale nemusí to tak být napořád. Pokud udělám špatné rozhodnutí, nebo mě opustí společník, díky fondu neutrpí rodinné finance.
Chci si zachovat osobní majetek.
Žiju s přítelem, ale známe se krátce. Babička mi darovala byt a léta mi spoří. Nechci, aby o tomto majetku někdo další věděl. Proto oceňuji anonymitu fondu.
Chci, aby moje děti mohly v klidu vystudovat.
Rok na vysoké škole nebo zahraniční stáž vyjdou na statisíce korun. Dceři spořím na speciální účet, který převedu do fondu. Dostane z něj peníze jen na studia, pro jiné účely ne.
Chci zabránit dohadům mezi dědici mého majetku.
Uvažoval jsem o závěti, ale nad dědickým řízením bych neměl plnou kontrolu. Všechen majetek jsem proto převedl do fondu a přesně určil, kdo a za jakých podmínek s ním bude nakládat.

Zuzana

Právnička, 32 let

Z

“Babička vlastní byt v panelovém domě. Nemine snad ani měsíc, aby se z ní někdo nesnažil majetek vylákat. Děkuji Robertovi a jeho týmu za pomoc s ochranou našeho rodinného majetku. ”

Martin

podnikatel, 38 let

M

“V podnikání občas riskuji. Vím to o sobě. Spouštím teď nový projekt s nejistou budoucností a nechci, aby případný nezdar snížil životní úroveň mé rodiny. Po konzultaci s firmou Alpha Citizen jsem se rozhodl vložit část svého jmění do trustu. Spí se mi o dost lépe. ”

Ondřej

Osobní bankéř, 45 let

O

“Pracuji ve finančním sektoru. Z profesních i bezpečnostních důvodů nemohu připustit, aby si každý pár kliky zjistil, co všechno vlastním. Část nemovitostí i cenných papírů jsem proto převedl do svěřenského fondu. Díky novému občanskému zákoníku a Robertovi za tuto možnost. ”

Previous

Next

Časté dotazy

 • Jaké mají svěřenské fondy účetní povinnosti?

  Ačkoliv svěřenský fond nemá právní subjektivitu, je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví. Svěřenský správce je povinen zajistit vedení účetnictví, podat daňové přiznání a v zákonem stanovených případech nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

 • Musím odvádět za svěřenský fond daň z příjmů?

  Ano, svěřenský fond je daňovým subjektem pro účely daně z příjmů.

 • Jaké jsou daňové povinnosti pro příjmy ze svěřenských fondů?

  Příjmy fondu podléhají standardní sazbě daně z příjmu právnických osob, tedy 19%. Od roku 2017 platí, že příjmy v podobě dividend vyplácených ve prospěch fondu společností, jejíž akcie nebo obchodní podíly jsou v majetku fondu, nepodléhají zdanění. Pro osvobození platí stejné podmínky, jako v případě výplaty dividend ve prospěch mateřské společnosti rezidentní v Česku nebo v některé z členských zemi EU.

 • Jaké jsou povinnosti při vyplácení beneficentovi ze zisku fondu?

  Při plnění z fondu platí, že nejdříve se plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku. Výplaty ze zisku ve prospěch beneficienta se zdaňují srážkovou daní ve výši 15%. V případě, že beneficientem je daňový rezident země, se kterou má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, může být tato sazba snížena.

 • Jaké jsou povinnosti při vyplácení beneficentovi z majetku fondu?

  Výplata majetku beneficientům fondu může být osvobozena, pokud: se jedná o fond zřízený pořízením pro případ smrti, je beneficientem osobou blízkou zakladateli (tj. jedná se o příbuzenský vztah v linii přímé a vedlejší), u fyzických i právnických osob na majetkový prospěch od téže osoby nepřesahující částku 100.000,- Kč za zdaňovací období.

 • Je fond daňovým subjektem pro DPH?

  I z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty je fond daňovým subjektem, jehož postavení odpovídá právnické osobě. Pokud tedy fond vykonává ekonomickou činnost a naplní podmínky pro povinnou registraci k DPH, bude plátcem DPH.

 • Jaká jsou pravidla pro daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí?

  V případě, že dochází k vkladu nemovitosti do majetku fondu zakladatelem, či třetí osobou vkladu (tedy jedná se o bezúplatný převod majetku), daň z nabytí nemovitosti se neplatí. Podobně nebude podléhat dani z nabytí ani převod nemovitosti na beneficienta (jako forma výplaty majetku fondu). Fond je povinen k plátcovství daně z nemovitých věcí.

Za jedno chybné rozhodnutí často platíme celý život. Myslete na budoucnost a chraňte svůj majetek i rodinu.

Robert Sládek

Ředitel společnosti

Zarezervujte si termín odborné konzultace!

Nejste si jistí, zda je svěřenský fond správné řešení vaší situace? Nejlepší způsob, jak to zjistit, je poradit se se zkušeným profesionálem. Vyplňte kontaktní formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat během 24 hodin.

Nezávazná konzultace »

Chráníme vaše soukromí.

Česká republika

Alpha Citizen s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1

Kontaktujte nás:
Telefon: +420 234 723 585
Fax: +420 234 723 500
E-mail: prague@alphacitizen.com

Spojené arabské emiráty

Alpha Citizen LLC
2902 Marina Plaza
Dubai, 112229

Kontaktujte nás:
Telefon: +971 4 559 5774
Fax: +971 4 455 8556
E-mail: dubai@alphacitizen.com